20 września 2019. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Uchwała o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt
Uchwała o wyłapywaniu bezdomych zwierząt
Uchwała    XV /74/08
RADY GMINY  POŚWIĘTNE
z dnia   14 listopada 2008 roku.


w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poświętne i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 ), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie  i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Warszawie Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1.

Na terenie Gminy Poświętne wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
1) stałe na interwencje;
2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.

§ 2.

Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

§ 3.

Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Poświętnem.

§ 4.

1.    Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
2.    Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Poświętnem oraz za pośrednictwem sołtysów.
3.    Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt.
4.    Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej opieki ponosi Gmina.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXIX/194/2002 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący   Rady Gminy 
/-/ Bogusław  Ulejczyk      


  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30