20 września 2019. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Wymagania dla przedsiębiorców w zakresie odbioru odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
Ogłoszenie
Wójta  Gminy Poświętne
z dnia 15 czerwca 2007

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości na terenie Gminy Poświętne:
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali położonych w granicach gminy Poświętne zobowiązany jest do posiadania:

1.    Pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów):
•    zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
•    oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
•    wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;
•    zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
•    zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;

2.    Właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających  wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.

3.    Bazy transportowej (lub jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Poświętne, powiatu wołomińskiego lub w granicach administracyjnych powiatów ościennych do powiatu wołomińskiego zapewniającej:
•    codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
•    możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno – higienicznym lub umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;
4.    Możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.
5.    Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydanego na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 - ze zmianami),
6.    Umowy umożliwiającej przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne, zobowiązany jest do posiadania:

1.    Pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

•    spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach;
•    zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym;
•    oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
•    zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
•    zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych;


2.    Bazy transportowej (lub jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Poświętne, powiatu wołomińskiego lub w granicach administracyjnych powiatów ościennych do powiatu wołomińskiego zapewniającej:
•    codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy  w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
•    możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy lub umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej.


3.    Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4.    Umowę na odbiór przez stację zlewną nieczystości ciekłych.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych zobowiązany jest do:

•    wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia, i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszym ogłoszeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności;
•    przedstawienia dokumentów stwierdzających możliwość użytkowania posiadanej bazy transportowej;
•    umożliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom, na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia;
•    prowadzenia ewidencji odpadów oraz przekazywanie w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły /wykaz powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości i  adres nieruchomości/;
•    przekazywania informacji dotyczących:
a)    masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych  z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;
b)    sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
c)    masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
d)    masy odpadów ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.
 
Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiadające działalności, o której mowa powyżej.
 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1)     Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej /NIP/.
2)    Określenie przedmiotu i obszaru działalności.
3)    Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.
4)    Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.
5)    Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.
6)    Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
7)    Informację o rodzajach odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
8)    Informację na temat sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz.628, z późn. zm./ oraz w art. 7 ust.3 niniejszej ustawy.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz stosowne zezwolenia i umowy.Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt może:

1)    Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane przy wykonywaniu działalności objętej zezwoleniem.
2)    Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu sprawdzenia czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 
Wójt jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodnym z rodzajem wykonywanej działalności. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez  Wójta.

Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1)    Wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność objęta zezwoleniem.
2)    Żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.
 
Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy podczas kontroli.
 
Wójt może odmówić wydania zezwoleń, o których mowa powyżej, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi:

1)    Jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi.
2)    Mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.
3)    Jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami.

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, Wójt wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki organ może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
 
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany          
danych określone w zezwoleniu.
 
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony tj. 5 lat.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na:

1)    Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 107 zł
2)    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  – 107 zł

          Wójt          
/-/ Jan Cymerman

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne

  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30