20 września 2019. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Zamówienia publiczne
Ocena zasobów
Zagospodarowanie obszaru gminy powinno uwzględniać konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, a jego rodzaje i intensywność powinny być dostosowane do prawnych uwarunkowań ochrony przyrody i wrażliwości środowiska na antropopresję. Warunki naturalne predysponują większość obszaru gminy do gospodarki rolnej, w szczególności do hodowli bydła. Sprzyja temu przede wszystkim wysoki udział trwałych użytków zielonych.
Występujące na obszarze gminy tereny cenne ze względów przyrodniczych i krajobrazowych oraz tereny wrażliwe na antropopresję, kwalifikują część obszaru gminy (głównie dolinę rzeki Rządzy) do objęcia różnymi formami ochrony. Dolina Rządzy jest także obszarem z dominacją powierzchni, w obrębie których następuje wzmożona infiltracja wód opadowych do wód podziemnych i z tego względu wymaga szczególnej ochrony przed przenikaniem zanieczyszczeń w grunt. Ponadto charakteryzuje się ona wysokimi walorami krajobrazowymi. Zadrzewienia porastające brzegi koryta rzeki, tzw. łęgi olszowo-jesionowe są ostoją licznych gatunków ptaków (dzięcioł zielony, dzięciołek, pełzacz ogrodowy). Dolina Rządzy charakteryzuje się także walorami sprzyjającymi rozwojowi rekreacji, szczególnie w rejonie wsi Czubajowizna.
Do terenów wyróżniających się pod względem przyrodniczo - krajobrazowym należy zaliczyć też rzekę Czarną.
Najcenniejszym terenem pod względem przyrodniczym w gminie jest zarastający, poeksploatacyjny (po wydobywaniu torfu) zbiornik, położony na zachód od wsi Feliksów - tzw. "Bagno Feliksów". Stwierdzono tu 35 gatunków chronionych kręgowców. Oprócz płazów, gadów i ssaków występuje tu wyjątkowo zróżnicowany zespół lęgowej awifauny, rzadkich m.in. 5 rzadkich gatunków: bąk, bączek, zielonka, błotniak łąkowy i kropiatka. Na terenie gminy pomiędzy Ręczajami Nowymi a Nadbielą występuje inny potorfowy zbiornik, o znacznie zaawansowanej wtórnie sukcesji roślinności bagiennej i łąkowej.
Na obszarze gminy dominują przestrzennie tereny fizjograficznie niekorzystne do zainwestowania, (chodzi przede wszystkim o zabudowę mieszkaniową). Z zainwestowania powinno się wyłączyć lasy i inne tereny porośnięte zwartą zielenią wysoką, tereny gleb pochodzenia organicznego, tereny bagienne, zalewowe i zagrożone osuwiskami (wydmy, wyrobiska).
Ewentualne zainwestowanie o charakterze uciążliwym, mogące znacząco oddziaływać na środowisko, nie powinno być lokalizowane na terenie gminy, a szczególnie na obszarach objętych ochroną przyrody ( także prawną), przy spełnieniu warunków ochrony środowiska.
 
 
  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30