17 października 2019. imieniny: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Historia Gminy
    Gmina Poświętne położona jest w Regionie Środowej Wisły, w województwie mazowieckim w powiecie wołomińskim, na terenie Równiny Wołomińskiej, liczy ona 28 sołectw zajmujących łączną powierzchnię 10 425  ha .

    Na terenie gminy  zamieszkuje obecnie ok. 6000 osób. Poza funkcjami wynikającymi z  możliwości  zewnętrznego rozwoju gminy, funkcji  rolniczych, usługowo – handlowych, ekologicznych, mieszkaniowych, opieki  zdrowotnej, sportu, szkolnictwa, oraz innych. Gmina realizuje także funkcje: turystyki i agroturystyki, ochrony dóbr kultury, ochrony zabytków  i upowszechnia wiedzy o zabytkach nieruchomych i innych wartościach kulturowych znajdujących się na jej terenie, a świadczących o umiejętnościach, tradycjach oraz dziedzictwie ojców i ich znaczeniu dla współczesności .  

    Temu  ostatniemu celowi  służy między innymi realizacja zadań ustawowych wynikających z Ustawy  Zasadniczej 
(art. 6 Konstytucji  RP) a, także z  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
i nowelizacji tej ustawy z dnia 18 marca 2010 roku,  akcentującej podstawę współdziałania organu konserwatorskiego z  organami samorządu terytorialnego .

    Zgodnie z Art. 1 pkt. 5 lit. b  nowelizacji, w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,  inne zabytki wyznaczone przez Wójta Gminy w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

     Działając na powyższej zasadzie Mazowiecki  Wojewódzki  Konserwator Zabytków  wyraził  akceptację 
(pismo WD. 0713 – 4 / 1 / 10  z dnia 23 listopada 2010 r.) dla   zgłoszonych   przez  Wójta  Gminy Poświętne innych obiektów zabytkowych nieruchomych znajdujących się na terenie gminy .

    Wobec powyższego,  aktualnie w gminnej ewidencji zabytków Gminy Poświętne będą znajdować się następujące zabytki nieruchome, odpowiadające legalnej definicji zabytku zawartej w Art. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Zabytki Nieruchome wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków :  

1.    PARK  KRAJOBRAZOWO – DWORSKI w Krubkach - Górkach więcej  

-  Rejestr, A  – 271'
-  Decyzja, A – 1 ‘ – z  dnia 24 lipca 1980 r.
-  Decyzja, A – 3 ‘ -  z dnia  18 grudnia 1996 r.
-  Datowanie – przełom XVIII / XIX  wieku
-  Obecne Funkcje – kulturotwórcze, historioznawcze,  rekreacyjne , turystyczne
-  Położenie w terenie –  płd. część  Gminy Poświętne w  m. Krubki-Górki , Nr Ewid. działki  - 276 , przy drodze     gminnej  prowadzącej w kierunku   miejscowości  Pustelnik .
- Sławne Postacie związane z  historią obiektu – mjr H. Dobrzański ,, Hubal ‘’
- Własność – Prywatna

Zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków :    

1.    CMENTARZ  PARAFIALNY  w Poświętnem  

-  ewidencja WKZ  - od 1998 roku  
-  Datowanie – połowa XVIII wieku  
-  Obecne funkcje – religijne , kulturowe , historioznawcze , turystyczne , architektoniczne na tle założenia  
-  Położenie w terenie – centralna część Gminy Poświętne , ok. 350 m. na wschód od Kościoła Parafialnego
w Poświętnem , w lewo od ul. Lelewela – dojście ,, Aleją  Akacjową ‘’ do bramy głównej ,  lub od  strony  ul. Jana Pawła II . Nr Ewid Działki – 267 ( obręb Poświętne )
-  warte obejrzenia :  
Pomnik – Obelisk Lotników Polskich z 55 eskadry bombowej Naczelnego Wodza SZ  II Rzeczypospolitej , poległych  w walce powietrznej stoczonej z dwoma przeciwnikami na  samolocie  ,,  PZL -  B 23  - Karaś ‘’  podczas kampanii wrześniowej 1939 roku nad terenem Gminy Poświętne .
Grób Rodzinny Lelewelów  -  rodzina Lelewelów – spolszczona rodzina szlachty pruskiej  wł. nazwa  - von Lewensprung . Przedstawiciele :  Prot  i Joachim Lelewel . Czas działalności politycznej , społecznej  i naukowo – badawczej  :  Schyłek I Rzeczypospolitej , Czas Sejmu Wielkiego , Działalność Komisji Edukacji Narodowej , Powstanie Kościuszkowskie , Czasy Księstwa Warszawskiego , Powstanie Listopadowe , Powstanie Dekabrystów w Rosji , Filomaci i Filantropi ,  Emigracja Polska . Ważniejsze miejsca działalności :  Warszawa – Wola Cygowska  ( ob. w Gminie Poświętne  ) -   Wilno – Petersburg – Paryż – Bruksela
Nagrobki Kapłańskie – Nagrobki kapłanów świadczących posługi duchowe na obecnych terenach Gminy Poświętne w  XIX i w I poł. XX  w.  
Własność – Parafia rzymsko – katolicka w Poświętnem p. w.  św. Jana Chrzciciela  i  św.  Wojciecha Biskupa         
                                                                            
2.    DWÓR ( ob. szkoła) w Wólce Dąbrowickiej –  dane w opracowaniu  

- ewidencja WKZ  - od 1988 roku
- Położenie w terenie – m. Wólka Dąbrowicka we wsch. części  Gminy Poświętne Nr Ewid Działki – 183, Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej
-  Właściciel  ; Gmina Poświętne


3.    MŁYN  WODNY ( ZBOŻOWY )  w  m. Turze –  więcej   (wykreślono podst. Pismo MWKZ Nr WN. 5183.32.2016 MP z dnia 14.03.2016 r. )

-  ewidencja WKZ – od 2000 roku
-  Datowanie –  pocz.  XX  wieku  - ok. 1900 roku
- Obecne Funkcje – architektoniczne – układ infrastruktury przemysłowej z pocz. XX wieku z  zastosowaniem rozwiązań   hydrotechnicznych dla celów produkcji  i przetwarzania w przemyśle spożywczym, 
funkcje  turystyczno - krajoznawcze.
-  Położenie w terenie – we wsch. części Gminy Poświętne – m. Turze  ok. 150  m
       w prawo od drogi powiatowej -  w kierunku Stanisławowa -  przed mostem na
       rzecze , Rządzy ‘  Nr Ewid działki -  856
-   Własność – Prywatna  

UWAGI:
Obecnie zły stan techniczny konstrukcji , Wchodzenie , przebywanie na terenie posesji na której znajduje się Młyn Wodny grozi niebezpieczeństwem . Właściciel umieścił na obiekcie znak zakazu wstępu . Dobre warunki widokowe na obiekt  można uzyskać z  pobocza drogi lokalnej w pobliżu domu Nr 46 w Turzu , albo z okolicy mostu drogowego na rzecze Rządzy. Konieczne zachowanie zasad bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. 

NA PODSTAWIE PISMA  MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Nr WN 5183. 32. 2016 MP z dnia 14. 03. 2016 r. ustał obowiązek ochrony konserwatorskiej  zabytkowego Młyna Wodnego w Turze w związku z całkowitym jego zniszczeniem.

    Kartę ewidencyjną ewidencji wojewódzkiej przeniesiono do ewidencji archiwalnej obiektu. Kartę adresową z Gminnej Ewidencji Zabytków w Poświętnem przesunięto do zbioru archiwalnego GEZ w Poświętnem 


   aktualizował: P. Staniszewski dn. 24. 03. 2016 r.


Inne zabytki nieruchome
Wyznaczone przez Wójta Gminy Poświętne w Porozumieniu z wojewódzkim Konserwatorem Zabytków :

1.    SZKOŁA  DREWNIANA  w  Poświętnem ( tzw. Stara Szkoła )   -  więcej

-   gminna ewidencja zabytków – uzgodnienia z WKZ  z  dnia 23 listopada 2010 r.   
-   Datowanie – lata 30 – te XX  wieku
-   Obecne funkcje –  kulturotwórcze , użytkowe z zakresu  szkolnictwa Podstawowego, gimnazjalnego  i zakresu działania placówek oświatowo - wychowawczych  oraz  bibliotek, historioznawcze, architektoniczne, inne
-   Położenie w terenie – w miejscowości Poświętne przy ul. Szkolnej obok Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
Nr Ewid działki -  1016 ( obręb Cygów )
-   Właściciel: Skarb państwa , we władaniu gminy
-   Postaci związane z obiektem ; por. rez. WP okresu II Rzeczypospolitej budowniczy i Dyrektor Szkoły – Stanisław LECH . Uczestnik Wojny Obronnej Polski w 1939 r. ( kampanii wrześniowej ) . Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu  przez NKWD – później przemianowane na KGB .

UWAGI:
Obiekt wzniesiony w tzw. stylu kanadyjskim ,  drewniany – lekki , posiada swoich bieżących użytkowników , w  dobrym stanie technicznym , w obiekcie aktualnie prowadzone są programowe zajęcia lekcyjne,  oraz funkcjonuje gminna biblioteka publiczna .


2.    DOM  DREWNIANY  w Poświętnem  -  przy ul. Krótkiej 4  - dane w opracowaniu dzięki uprzejmości właścicieli i użytkowników  obiektu i terenu

-   gminna ewidencja zabytków uzgodnienia z WKZ z dnia 23 listopada 2010 roku, po wcześniejszym wykonaniu fotografii i rozmowach z  użytkownikami  i właścicielami obiektu .
-    Datowanie: początek XX wieku
-  Obecne funkcje użytkowe, mieszkalne, kulturotwórcze, historioznawcze,   poznawcze i  architektoniczne
-   Położenie w terenie  m. Poświętne ul. Krótka 4 – naprzeciwko Urzędu Gminy  

-  pozostałe dane i informacje w opracowaniu

3.     DOM DREWNIANY w Ręczajach Polskich pod. Nr 15  - dane w opracowaniu dzięki uprzejmości właścicieli i użytkowników  obiektu i terenu .
 
-   gminna ewidencja zabytków uzgodnienia z WKZ z dnia 23 listopada 2010 roku, po wcześniejszym wykonaniu fotografii i rozmowach z  użytkownikami  i właścicielami obiektu .  
-   Datowanie: początek XX wieku
-  Obecne funkcje użytkowe, mieszkalne, kulturotwórcze, historioznawcze, poznawcze i  architektoniczne
-  Położenie w terenie m. Ręczaje Polskie Nr 15 , 05 – 326 Poświętne
- pozostałe dane i informacje w opracowaniu  


4.    DOM DREWNIANY w Ręczajach Polskich pod. Nr 17   - dane w opracowaniu dzięki uprzejmości właścicieli i użytkowników  obiektu i terenu
 
-   gminna ewidencja zabytków – uzgodnienia z WKZ z dnia 23 listopada 2010 roku ,
    po wcześniejszym wykonaniu fotografii i rozmowach z  użytkownikami  i
    właścicielami obiektu .  
-   Datowanie – początek XX wieku
- Obecne funkcje – użytkowe , mieszkalne , kulturotwórcze , historioznawcze ,  poznawcze i  architektoniczne
-  Położenie w terenie – m. Ręczaje Polskie Nr 17 , 05 – 326 Poświętne
- pozostałe dane i informacje w opracowaniu  


5.    DOM DREWNIANY w Ręczajach Polskich pod. Nr 36  - dane w opracowaniu dzięki uprzejmości właścicieli i użytkowników  obiektu i terenu
 
-   gminna ewidencja zabytków uzgodnienia z WKZ za pismem z  dnia 17  listopada 2010 roku  Nr ZK 4049 /  7 / 2010, po wcześniejszym wykonaniu fotografii i rozmowach z  użytkownikami  i   właścicielami obiektu.  
-   Datowanie początek XX wieku
- Obecne funkcje użytkowe, mieszkalne, kulturotwórcze, historioznawcze,  poznawcze i  architektoniczne
-  Położenie w terenie m. Ręczaje Polskie Nr  36, 05 – 326 Poświętne
- pozostałe dane i informacje w opracowaniu  

PROŚBA  do mieszkańców  Gminy  

Szanowni Państwo 

Domy drewniane budowane  na terenie  gminy  Poświętne  , które datuje się   na  koniec XIX  w , oraz  początek  XX  wieku , a także  domy  drewniane wznoszone w latach 20 i 30 XX wieku posiadają przepiękne  elementy  ozdobne  spinające  konstrukcję  dachów na szczycie . Elementy te wykonane są z drewna i nadają tym obiektom  budowlanym  niepowtarzalny  kształt konstrukcyjny i urok . Innym elementem konstrukcyjnym charakterystycznym dla domów drewnianych ze wspomnianego okresu czasu są ich okiennice oraz wystrój ganków wraz
z kompozycyjnym układem ornamentyki wykonanej w drewnie .

Jeżeli w  Państwa  posiadaniu znajdują się  jakiekolwiek opisy ( tekst, rysunki, kopie itp. )  konstrukcji tych budowli w których podana jest właściwa nazwa wspomnianych wyżej elementów konstrukcyjnych: dachów, ganków, ozdób okiennych, drzwi wejściowych to bardzo proszę o przekazanie kserokopii tych dokumentów do Gminnej Ewidencji Zabytków  w Poświętnem, celem jej  uzupełnienia . Materiał można przesyłać w postaci zeskanowanej droga elektroniczną  na adres Email; sekretariat@ugposwietne. pl z dopiskiem ,,  Uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków ‘’.  Będę także wdzięczny za jakąkolwiek informację przesłaną droga poczty elektronicznej lub listem w tradycyjny sposób na adres: Urząd Gminy  w Poświętnem ul. Krótka 1, 05 – 326 Poświętne ze wspominanym wyżej dopiskiem .  Opracował i uzgodnił    
Piotr STANISZEWSKI  


   

  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30