12 listopada 2019. imieniny: Renata, Witold, Konrad
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Zagospodarowanie terenów
Stan zagospodarowania terenów gminy
Zainwestowana (zabudowana, zagospodarowana) część gminy to w sumie około 330 ha, co stanowi tylko ok. 3 % jej powierzchni. Lasy stanowią łącznie ok. 2100 ha (prawie 21 % całości), a pozostałe tereny (rolne, łąki i pastwiska oraz nieużytki) ponad 8000 ha (ponad 76 % całości).
Większość wsi posiada zabudowę usytuowaną wzdłuż dróg, w formie mieszkaniowo – zagrodowej, bądź jednorodzinnej wolnostojącej. Siedliska tworzą przeważnie zespoły dwóch, trzech lub czterech budynków (budynek mieszkalny + zabudowa gospodarczo + inwentarska).
Rejon północno – zachodni, o charakterze przyrodniczo – rekreacyjnym, wzbogacają zespoły zabudowy letniskowej, nie zawsze położone w bezpośrednim sąsiedztwie wsi (okolice Czubajowizny i Laskowizny). Na terenie gminy we wsi Trzcinka i Czubajowizna istnieją zorganizowane ogrody działkowe.
Wieś gminna Poświętne z istniejącymi obiektami administracji i usług publicznych (urząd gminy, ośrodek zdrowia, posterunek policji, kościół, cmentarz) stanowi punkt centrotwórczy. Dobre perspektywy rozwojowe ma również zachodni obszar gminy tj. miejscowości Ręczaje Polskie, Nowe Ręczaje i Zabraniec, z uwagi na swoje położenie – najbliżej do miast Wołomin i Warszawa.
Obecne zagospodarowanie terenów jest stosunkowo jednolite, ale jest bardzo chaotyczne, ubogie w usługi i wypełnia tylko część obszarów wiejskich.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gmina tylko w niewielkim stopniu ma uchwalone, obowiązujące plany miejscowe. Jest to jedynie 1,5 % ogółu powierzchni całej gminy. Aktualnie gmina nie przystąpiła do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych terenów gminy.
Ład przestrzenny
Na obszarze gminy występuje istotna rozbieżność między stanem ładu przestrzennego, a stanem dalece sprecyzowanych wymogów jego ochrony.
Znaczną część obszaru gminy (97%) stanowią tereny rolne i tereny leśne. Na terenie gminy istnieją wyrobiska surowców budowlanych dewastujących tereny leśne. Stosunkowo skromne wyposażenie w usługi sprowadza się najczęściej do 1-2 sklepów wbudowanych w partery obiektów mieszkalnych (rzadziej wolnostojące) w danej wsi, słabo wytworzone jest centrum w ośrodku gminnym Poświętne.
Rozpraszaniu zabudowy szczególnie sprzyja brak systemu wodociągowo – kanalizacyjnego, mała i słabej jakości sieć dróg oraz znaczne obszary położone na wąskich działkach rolniczych, prostopadłych do głównych dróg.
Możliwości praktycznego regulowania i porządkowania zagospodarowania przez gminę uzależnione są od jej potencjału ekonomicznego (niestety bardzo małego), który warunkuje zarówno tempo i zakres scalania i wtórnego podziału nieruchomości, jak tempo i zakres uzbrajania terenów - zwłaszcza budowy systemu wodociągów, kanalizacji i zaopatrzenia w gaz ziemny.
Możliwość tworzenia ciekawych układów urbanistycznych zabudowy mieszkaniowej, a zwłaszcza niezbędnych dla integracji lokalnej społeczności, koncentracji usług i miejsc publicznych, jest znacznie utrudniona przez brak odpowiednio położonych, większych terenów stanowiących własność gminy.
Stan prawny gruntów
W strukturze własności dominują indywidualne gospodarstwa rolne. Stanowią one prawie 90% powierzchni gminy.
Pozyskanie dla gminy nowych gruntów konieczne będzie przede wszystkim dla usprawnienia i rozbudowy układu drogowego oraz realizacji inwestycji infrastruktury technicznej (sieci infrastruktury, oczyszczalni ścieków, budowa drogi głównej relacji Wiązowa - Radzymin).
Istotnym problemem może być realizacja oczyszczalni ścieków, planowana na terenach stanowiących własność prywatną i nie objętych obowiązującym planem miejscowym. Jest to niewątpliwie teren do możliwie jak najszybszego wykupienia od właścicieli oraz do zabezpieczenia go przed niekontrolowaną zabudową przez sporządzenie planu miejscowego.
  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30