25 kwietnia 2019. imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Aktualności
Stypendia i zasiłki szkolne 2018/2019

Informujemy, że pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie
I. STYPENDIUM SZKOLNEGO.

 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

 

2. pełnoletniego ucznia,

 

3. dyrektora szkoły

 

 Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Poświętne:

 

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie za miesiąc sierpień 2018 r.

[Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.]

 Dochody w rodzinie za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku należy udokumentować dołączając do wniosku odpowiednio:

 

1. dokumenty potwierdzające dochody netto za m-c sierpień 2018 r.

 • ­ z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie od pracodawcy,
 •  z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło: zaświadczenie, umowa, rachunek lub oświadczenie,
 •  z tytułu renty, emerytury, świadczenia emerytalnego: odcinek renty lub decyzja,
 •  z tytułu zasiłku dla bezrobotnych: zaświadczenie PUP lub oświadczenie,
 •  zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość innych dochodów (własna działalność, prace dorywcze).

2. zaświadczenia, oświadczenia o wysokości otrzymywanych świadczeń z Pomocy Społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny) do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych i świadczenia 500+),

 

3. wyrok sądowy, oświadczenie bądź wyciąg bankowy mówiący o wysokości otrzymywanych, zasądzonych alimentów,

 

4. nakaz podatkowy za 2018 rok bądź zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

 

5. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 

 II. ZASIŁKU SZKOLNEGO: 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków edukacyjnych, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • śmierci jednego z rodziców,
 •  innych zdarzeń losowych (pożaru, powodzi),
 •  długotrwałej choroby.

 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Urzędzie Gminy w Poświętnem –Referat Oświaty pok. 4 w terminie do 17 września 2018 r.

 

 Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

 Wypłata świadczeń dokonana będzie po dostarczeniu faktur, innych dowodów zakupu na:

 • zakup podręczników,
 • pozostałe materiały szkolne (podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, tornister (plecak szkolny), obuwie sportowe, strój sportowy, przybory do nauki zawodu, piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.), okulary korekcyjne, tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne, komputer, oprogramowanie, części do komputera, biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa, strój galowy wymagany przez szkołę, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, itp.), basen (strój kąpielowy, klapki, itp.),
 • bądź biletów miesięcznych na dojazd uczniów do szkoły,

po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji budżetowej.

 

 

  Klauzula informacyjna RODO

 W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel.: 25 752-03-80, 752-03-90

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedur związanych z udzieleniem stypendium szkolnego na podstawie:  

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Gmina Poświętne gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy o systemie oświaty.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku.

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane innym instytucjom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Poświętne przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Poświętne. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie.


Pliki do pobrania: 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

« powrót
  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30